ดูรายงานการเช็คชื่อเข้าเรียนรอบ 3 (วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

ดูรายงานการเช็คชื่อเข้าเรียน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.2/3-2(2) และปวส.1/3-2(2)รอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

บทที่ 1 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ [Slide]

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ [Slide]

บทที่ 3 HTML [html1][html2]

การสร้างเว็บไซต์ด้วย google site >>>>คลิก<<<

วิธีทำภาพเคลื่อนไหว Gif ด้วยโปรแกรม Photoshop

เช็คชื่อเข้าเรียน (ห้ามเช็คชื่อแทนกันเด็ดขาดระบบจะเช็คจากIPเครื่อง)

ส่งการบ้าน ส่งงานภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ไม่เกินเที่ยงคืน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การคำนวณหาพื้นที่วงกลมปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include<stdio.h>
include <math.h>
include <conio.h>
int main()
{
clrscr;
float r;
printf(” Input value of Radius : “);
scanf(“%f”, &r);
printf(“\n The area of a circle is %.2f \n\n”, M_PI * (r * r) );
getch();
}
อธิบายเพิ่มเติม
#include เพื่อเรียกใช้งานค่าคงที่ของพาย (M_PI) ซึ่งไม่ได้ระบุค่าเอง
ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14159265358979323846 หรือ สามารถกำหนดเอง แล้วนำไปแทนตรง M_PI ได้
r คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่ารัศมีที่กรอกเข้ามา
r * r คือ รัศมี ยกกำลัง 2

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include<stdio.h>
include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
float Width;
float Long;
printf(“\nInput value of Width : “);
scanf(“%f”, &Width);
printf(“Input value of Long : “);
scanf(“%f”, &Long);
printf(“Area of a Rectangle is %.2f \n\n”,Width * Long);
getch();
}

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมสูตรคูณปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include <stdio.h>

include<conio.h>

int main()
{
clrscr();
int nstart, nend, main, scount, loop;
int i, j, k;
int limit = 6;
printf(” Enter multiplication from : “);
scanf(“%d”, &nstart);
printf(” Enter multiplication to : “);
scanf(“%d”, &nend);
scount = (nend – nstart) + 1;
loop = (scount + limit – 1) / limit;
printf(“\n\n”);
for(i=0; i<loop; i++){
for(j=1; j<=12; j++){
main = nstart;
for(k=1; k<=scount && k <= limit; k++){
printf(“%5dx%2d=%3d”, main, j, main*j);
main++;
}
printf(“\n”);
}
nstart+=limit;
scount-=limit;
printf(“\n\n”);
}
getch();
}

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include <stdio.h>
include <conio.h>
int main(){
clrscr();
float height;
float parallel_side;
printf(” Input value of height : “);
scanf(“%f”, &height);
printf(” Input value of parallel side : “);
scanf(“%f”, &parallel_side);
printf(“\n The area of a trapezoid is %.2f \n\n”, 0.5 * height * parallel_side);
getch ();
}

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมสถิติ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมเครื่องคิดเลขปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    char operator;

    float input;

    float result=0;

    while(1)

    {

        printf(“\n Enter operator and number [q0 exit] : “);

        scanf(” %c %f”, &operator, &input );

        if(operator == ‘q’)

        {

            break;

        }

        switch(operator)

        {

            case ‘+’:

                result += input;

                break;

            case ‘-‘:

                result -= input;

                break;

            case ‘*’:

                result *= input;

                break;

            case ‘/’:

                result /= input;

                break;

        }

        printf(” Result is %.2f\n”, result);   

    }

getch();

}

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

คำนวณหาค่าน้ำประปาปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#define VAT 7.0

 int main()

{

    int unit, unit_use, pay=0, service_charge;

    float bill = 0;

    printf(“\n Enter water unit : “);

    scanf(“%d”, &unit);

     if(unit > 100){

        unit_use = unit – 100;

        pay += unit_use * 15;

        unit -= unit_use;

    }

    if(unit > 40 && unit <= 100){

        unit_use = unit – 40;

        pay += unit_use * 10;

        unit -= unit_use;

    }

    if(unit > 20 && unit <= 40){

        unit_use = unit – 20;

        pay += unit_use * 7;

        unit -= unit_use;

    }

    if(unit > 10){

        pay += unit * 5;

    }

    printf(” Enter Service charge : “);

    scanf(“%d”, &service_charge);

    bill = pay + service_charge;

    printf(“\n\n Water bill before VAT is %.2f Bath”, bill);

    bill = bill * ( 1 + (VAT / 100));

    printf(“\n VAT %.2f%% is %.2f Bath”, VAT, (bill * VAT) / (100+VAT));

    printf(“\n\n Total water bill is %.2f Bath\n”, bill);

    getch();

}

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ปิดความเห็น บน คำนวณหาค่าน้ำประปาปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

ข้อสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
float salary,total;
int year,i,temp;
printf(“Enter your first salary:”);
scanf(“%f”,&salary);
printf(“Enter years for calculate:”);
scanf(“%d”,&year);
if (year<0) printf(“Error”); else
if (year==0) printf(“Total deposit in year %d is 0 bath.\n”,year); else
{
//first year
total = 12*0.1*salary;
if ((year>1)&&(year<=5))
{
for(i=2;i<=year;i++)
{
salary = salary*1.06;
if (salary-(0.1*salary + 5000)>=9000)
{
total = total + 12*0.1*salary;
}
}
printf(“Total deposit in year %d is %.2f bath.\n”,year,total);
}
if ((year>1)&&(year>5))
{
for(i=2;i<=5;i++)
{
salary = salary*1.06;
if (salary-(0.1*salary + 5000)>=9000)
{
total = total + 12*0.1*salary;
}
}
for(i=6;i<=year;i++)
{
salary = salary*1.06;
total = total + 12*0.1*salary;
}
printf(“Total deposit in year %d is %.2f bath.\n”,year,total);
}
}
getch();
}

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น