การให้บริการ

การให้บริการ

  1. ควบคุม ดูแล และรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  3. ให้คำปรึกษาด้านการสร้างสื่อการเรียนให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
  4. จัดทำบัตรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ