นโยบายการบริหาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ  ตามคำสั่งที่ 3/2558 เป็นหน่วยงานอิสระไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายหรือหน่วยงานใดของวิทยาลัย ฯ มีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชาและมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นบุคลากรสนับสนุนการทำงานของศูนย์ ฯ แต่ในปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ยังเป็นหน่วยงานที่ยังไม่ได้ปรากฎในโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ตามคำสั่งที่ 3/2558