เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์

ภาระหน้าที่และขอบเขต

1. บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนการสร้างและพัฒนา Sotfware บนระบบคอมพิวเตอร์
4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
5. มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระจายการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
7. ให้คำปรึกษาด้านการสร้างสื่อการเรียนให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
8. บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ  ด้านคอมพิวเตอร์